Хүүхдүүдийнхээ төлөө залбир

 “Хүүхдүүд минь, Христ та нарын дотор дүрээ олтол би төрөх зовлонг дахин эдэлж байна” (Галат 4:19)