Паулагийн түүх

 “Над уруу ирэгчийг Би огт хөөж гаргахгүй(Иохан 6:37)