Бүүдгэр өдрүүд

Бүх зүйлд талархалаа өргө. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс дэх Бурханы хүсэл мөн(1 Тесалоник 5:18)