Хүүхдийн үнэ цэнэ

Явах ёстой замаар нь хүүхдийг сурга (Сургаалт үгс 22:6)