Бүтээгчийн хүсэлд хариулах нь

Бид өдөр тутмын амьдралд маань тулгардаг ихэнх асуудлуудаа өөрсдөө шийддэг. Тиймээс бид нэг бол өөрийгөө эсвэл Бурханыг, дотор маань орших Түүний Хүүг эсвэл өөрийнхөө төлөө амьдрах амьдралын аль нэгийг сонгох хэрэгтэй болно. Дэлхий ертөнц нэг аргаар ажиллахаар бүтээгдсэн боловч хүмүүс бид өөрөөр ажилладаг болох гэж оролддогийн үр дүн өнөөдөр бэлхэн харагддаг. Үнэндээ гэрлэлт гэдэг бол гэрлэлтийн үйлчилгээнд заасан нийгэмшил, тусламж дэмжлэг, тайвшралыг өгөх зорилготой биш юм...

Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.