Үйлдсэн нь амсаж мэднэ

Үнэн хэрэгтээ бидний өөрсдийн амьдрал нэгдүгээр зууны үед амьдарч байсан Назарын Есүс хэмээх тэр хүний талаар тайлбарладаг тэрхүү үнэнтэй яв цав нийцдэг. Тэр өөрийгөө Бүтээгчийн Хүү мөн. Энэ дэлхийд ирэхээсээ ч өмнө мөнхийн байдалд оршин байсан  гэдгээ хэлсэн. Тэгээд энэ дэлхий дээр Түүний биеийн хэсэг нь бид  болно. Өөрөөр хэлбэл та нүд нь, би гар нь болж Тэрээр хүн нэг бүрээр дамжуулан амьдрах юм. Энэ бодит байдал бол хүн бүрийн амьдралдаа үзэж туулдаг тэрхүү зүйлсийн нийцэл билээ. 
Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.