Таны зан төлөвийг шалгасан шалгуур бол таныг зогсоох зүйл болно

“Бүгд та нарын тухай сайнаар ярих цагт та нар золгүй еэ! Тэдний эцэг өвгөд хуурамч эш үзүүлэгчдэд ч тэгж хандсан юм” Лук 6:26