Амиа хорлох - Бүх юмтай байгаа мөртлөө юу ч үгүй байхын хоосрол

“Тиймээс хэн нэг нь Христ дотор байвал тэрээр шинэ бүтээл мөн. Харагтун, хуучин нь өнгөрч, шинэ болсон байна!” 2 Коринт 5:17