Есүс миний амьдралд

Миний амьдралд Есүс ямар хамаатай, ямар нѳлѳѳтэй бас ямар ѳѳрчлѳлт авчирсан талаар "Арвин Ургац Илгээлт" чуулганы ахлагч Я.Мѳнх-Эрдэнэтэй амьдралынх нь талаарх гэрчлэл болоод магтаалтайгаар ѳнѳѳдрийн нэвтрүүлгийг хүргэлээ.