ТАНД БАЯРЛАЛАА ГЭХЭЭС ИЛҮҮ ДАВУУ ЗҮЙЛ

“Христийн амар тайван зүрхийг чинь захираг. Үүний тулд л та нар нэгэн бие дотор дуудагдсан юм. Талархагтун.” Колоссай 3:15