ҮҮНИЙ ТӨЛӨӨ БИ ТАЛАРХАЖ ЯВДАГ

“Түүнд талархал өргөгтүн. ЭЗЭН сайн сайхан бөгөөд, Түүний хайр энэрэл үүрдийнх.” 1 Шастир 16:34