Түнэр харанхуй өдрүүд

“Хамгийн Дээд Нэгэний халхавчинд оршигч нэгэн, Төгс Хүчит Нэгэний сүүдэр дор амьдарна. Тэр чамайг өдөөрөө хучих бөгөөд Түүний жигүүр дор чи хоргодох болно. Түүний итгэмж нь бамбай хийгээд бэхлэлт юм”   Дуулал 91:1,4