Зехариа 7:8-14

Өмнөх хичээлээрээ бид Зехариа 7-р бүлгийн 7-р эшлэлийг үзсэнийг та санаж байгаа байх. Ингэхдээ бид хэрвээ хүний зүрх сэтгэл нь буруу бол түүний үйлдэж байгаа зан үйл нь ямар ч нэмэргүй гэдгийг үзсэн. Эсрэгээрээ зүрх сэтгэл нь зөв бол, зүрх сэтгэл нь Бурхантай ойр бол зан үйл нь эргээд ивээл болдог гэдгийг бид үзсэн. Тэгвэл хамтдаа энэ цагт Зехариа номын 7-р бүлгийг үргэлжлүүлэн үзэцгээе.