Амьдралын чиг

Бүхнийг бүтээсэн тэр агуу Нэгэн таниар л дамжуулан тодорхой зүйлсийг хийлгэхийн тулд таныг энд авчирсан юм. Нэг дагалдагч нь "Учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн Түүний бүтээл мөн. Биднийг эдгээрийн дотор яваасай гэж Бурхан урьдаас бэлтгэсэн билээ" гэж хэлсэн юм. Түүний хүсэл бидний хүслээр дамжин гүйцэлдэх явцыг Бүтээгч маань маш тодорхой, нарийнаар хийсэн. Ингэснээр бид робот биш харин түүний нэг дагалдагч, Паулын тодорхойлсон шиг “Бурхантай хамтран ажиллагсад” болох юм. Идэвхгүй байхаас зайлсхийж чөлөөт хүслээ идэвхтэйгээр дасгалжуулах нь хэр чухал болохыг онцолж "өөрийн авралыг гүйцээ”…
Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.