ЦОРЫН ГАНЦ АЮУЛГҮЙ ГАЗАР

“Найдварын хоригдлууд аа! Бэхлэлт уруу буцагтун. Би чамд хоёр дахин ихийг сэргээнэ гэдгээ яг энэ өдөр Би тунхаглаж байна.” Зехариа 9:12