РУТЫН ТҮҮХ: Хоёр ертөнцийн дунд

Рут бүсгүйн түүхээр дамжуулаад бид бүх хүн төрөлхтөнд хандсан Бурханы агуу хайрыг харж чадна. Энэ түүх бидэнд итгэл найдвар, амьдралын утга учирын талаар өгүүлэх бөгөөд чухамдаа эндээс л бидний амьдралд хандсан Бурханы төлөвлөгөөг олж мэдэх боломжтой юм. Бурхан бол агуу Нэгэн бөгөөд Тэрээр хүн бүрийн дотор агуу ажлуудаа хийж, Өөрийнхөө арга замаар гайхамшгуудыг үйлдэх чадалтай Нэгэн билээ. Ингээд хамтдаа Елимелехийн гэр бүлийн амьдралтай танилцацгаая.