ИТГЭЖ АМЬДАРСАН ХҮН

“Есүс тэдэнд ‘Миний хоол бол Намайг илгээсэн Түүний хүслийг үйлдэн, ажлыг нь гүйцэлдүүлэх явдал юм’... гэв” Иохан 4:34