ТА ЮУНЫ ТӨЛӨӨ АМЬДАРЧ БАЙНА ВЭ?

“...Харагтун, үеийн төгсгөл хүртэл Би та нартай үргэлж хамт байх болно...” Матай 28:20