ӨВӨӨ ЭМЭЭ ӨРГӨЖ АВАХ ТУХАЙ

“Чамд буй жинхэнэ итгэлийг дурсан бодоход, энэ нь анх чиний эмэг эх Лой, эх Юник нарт байсан бөгөөд чамд ч бий гэдэгт итгэж байна.” 2 Тимот 1:5