ИОСЕФЫН АМЬДРАЛ: Уруу татлагатай нүүр тулсан нь

Өнөөдөр бид хамтдаа “Иосеф: Уруу татлагатай нүүр тулсан нь” хэмээх драмыг хүлээн авч сонсох болно. Энэхүү түүх нь Фараоны ордны түшмэл Потифар хэмээх баян Египет хүн болон түүний Еврей зарц Иосефын талаар өгүүлэх болно. Энэ түүхийг бид Бурханы үг болох Библийн Эхлэл номын 39-р бүлгээс үзэж болно. 
Иосеф уруу татлагад буун өгөх болов уу эсвэл Бурханаас ирэх хүч чадлаар уруу татлагыг ялан дийлэх болов уу?