Христмасын хотууд

Өнөөдөр таны бие аль хотод амьдардаг  нь хамаагүй. Харин зүрх сэтгэл чинь хаана байгаа нь хамгийн чухал юм.  Та өөрийнхөө зүрх сэтгэлд дэх хотынхоо яг ямар захирагч нь вэ? Ямар эзэн нь бэ? Таны зүрх сэтгэл дэх хотод хэн хаанчилдаг вэ? 
Христ итгэл бол яг энэ тухай ярьдаг. Энэ бол Тэнгэрийн хаанчлалын тухай яриа юм