НАЙДВАР БАЙГАА ЦАГТ

“Эдүгээ итгэл, найдвар, хайр гурав үлддэг...” 1 Коринт 13:13