ТА НАЙДВАР ГЭЭСЭН ҮЕД

“...Ертөнцөд та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байгтун. Би ертөнцийг ялсан...” Иохан 16:33