2 Тимот 4:6-22

Гэвч Эзэн надтай хамт зогссон бөгөөд тунхаглалыг надаар дэлгэрүүлж бүх харийнханд сонсгохын тулд намайг тэнхрүүлсэн бөгөөд би арслангийн амнаас аврагдсан. (2 Тимот 4:17)
Тэр цагт “Эзэн надтай хамт зогссон” гэж Паул хэлсэн. Паул Тимотоос махан биеийн хэрэгцээндээ дээл хувцас, оюуны хэрэгцээндээ ном, харин энд Паул сүнслэг хэрэгцээнийхээ талаар өгүүлж байна. Сүнслэг байдлаар тэнхрэхийн тулд Эзэн Есүс дэргэд нь байсан гэж хэлсэн. Бид бүгдэд энэ 3 хэрэгцээ гурвуулаа байдаг. Харин Эзэн надтай хамт зогсож байна гэж хэлэх чадалтай байна гэдэг гайхалтай ивээл ерөөл юм. “Би арслангийн амнаас аврагдсан” гэж Паул хэлсэн. Магадгүй тэр үед цаазын ял авах аюулаас аврагдсан гэж Паул хэлсэн бололтой.Бусад дугаар