Есүсийн амилсан баталгаа

Есүс үнэхээр үхлийг ялсан уу? Тэр үнэхээр үхлийг ялан дийлсэн үү? Та магадгүй дотроо, “Сүртэй юм, энэ яагаад тийм чухал гэж?” хэмээн бодож байж болох юм.  Энэ бол таны бодож байгаачлан үнэхээр сүр жавхлантай зүйл. Яагаад гэвэл хүн төрөлхтний түүхэнд үхлээс амилж чадсан хэн ч байдаггүй. Олон эрдэмтэд энийг хийж чадна гэдэг. Дэлхийн түүхэнд нилээд тооны галзуу солиотой хүн хийж чадах юм шиг дүрийг эсгэж байсан. Гэхдээ хэн ч, Мухаммед ч, Будда ч, Зороастер болон бусад бүх шашны агуу удирдагчдыг оруулаад, хэн ч үхлийг ялж, амилсан баталгаа түүхэнд байдаггүй. Харин Есүс гэдэг энэ хүн л амилсан. Энэ яагаад тийм чухал гэж? гэж та бас л бодсоор байна уу?