Ялгуусан амьдрал радио жүжиг

Есүс Христийн тухай "Ялгуусан амьдрал" түүхэн радио цуврал жүжгийг Библи дээр өгүүлэгдэх авралын мэдээ, Есүсийн үйлчлэлийн тухай өөрчлөлгүйгээр Есүсийг хувьчилан сайн мэддэг, Түүнтэй учирч байсан хүмүүсийн түүхээр хүргэж байна.