Хүчит үр

Хөршөө өөрийн адил хайрлаж, өөрийнхөө үнэ цэнийг мэдэн, хайрын арвин их үр жимстэй амьдралыг бүтээхэд тань дэм болно. 
“Хүчит үр” нэвтрүүлгийг “Өсвөрийн дуудлага” төрийн бус байгууллагатай хамтран бэлтгэн хүргэж байна.