Зөвтийн залбирал үр нөлөөтэй!
Хамтдаа Эзэнд талархалтайгаар хүсэлт гуйлтуудаа мэдүүлцгээе. 

МЭЭ-ийн залбирлын хөдөлгөөнтэй хамтран ТАВЫН 17 залбирлын нэвтрүүлгийг хүргэж байна.