Би гэрчилнэ

Биднийг Бурханы хүүхдүүд гэдгийг Сүнс Өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг. Ром 8:16
ТҮГ ТҮМДИЙН ЭЗЭНД ТҮМЭН ГЭРЧЛЭЛИЙГ ӨРГӨЦГӨӨЕ!