Есүс Христийн загалмайн үхэл нь бидэнд ямар утга учиртай вэ?

Есүс Христийн загалмайн үхэл нь бидэнд ямар утга учиртай вэ?

(Галат 4:4-5, Ром 6:22, Ром 8:1)

Бурхан Өөрийн Хүү Есүс Христийг загалмай дээр үхүүлснээр хүн төрөлхтний гэмийн бүх төлөөсийг, ял шийтгэлийг бидний оронд Түүнд үүрүүлсэн юм. Тиймээс бидний гэмийн төлөөсийн оронд загалмайд цовдлогдсон Есүс Христэд итгэсэн хүн бүр Бурханы шийтгэлийг авалгүйгээр мөнхийн амийг авдаг бол  Түүнд итгэхгүй хүмүүс гэмийн төлөөсөөс болж Бурханы шийтгэл болон хараалыг авна гэдгийг үзүүлж өгдөг.