Аврал гэж юу вэ?

Аврал гэж юу вэ?

(Иохан 1:12, Ефес 2:8, Иохан 3:16)

Есүс Христийг хүлээн зөвшөөрснөөр гэм нүгэл ба үхлээс аврагдаж Бурханы хүүхэд болохыг хэлдэг.