Сүнс болон сүйт бүсгүй
—Ирээрэй гэнэ. Сонсогч нь
—Ирээрэй гэж хэлэг. Цангасан нэгэн нь ирэг. Хүссэн нэгэн нь амийн усыг үнэгүй аваг.
Илчлэл 22:17

Христ мэндэлсэн баярт зориулсан "ИРЭЭРЭЙ" тусгай нэвтрүүлэг