Амьдралын үндэс

Бид бол Бүтээгч Бурханы хайртай Хүү Есүс Христ хэмээх агуу Нэгэний нэг хэсэг болон бүтээгдсэн нь үнэн. Түүний Хүү Есүс Христийн дотор Бурхан Өөрийгөө илэрхийлэн оршин байсан нь ийм аргаар бусад биес олж харахын тулд юм. Тэр биднээс ангид оршдог эсвэл бид Түүнээс ангид оршдог хэмээн бид үргэлж боддог. Үр дүнд нь хүн өөрөө өөртөө, өөрийнхөө хүсэлд эсвэл хууль журамд захирагддаг тусгаар нэгэн болсон. Харин энэ бодит бус байдлыг зөвшөөрөхийн оронд бид бол Бурханы Хүү болох ТЭР АГУУ НЭГЭН ий нэг хэсэг болсон гэдгийг хүлээж авах нь чухал юм. Уг нь бид энэ дэлхийд Түүний амьдрал, үйл хөдлөлийг дуртайяа эдлэхээр бүтээгдсэн гайхамшигтай бүтээл билээ.
Энэ тухай та Зохиогч Зохиогч Эрнест О’нэйлын Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.