Авралын түүх радио жүжиг

АВРАЛЫН ТҮҮХ радио жүжиг
Эхний бүлэг бол “ТЭД ЭЗЭНТЭЙ УУЛЗСАН НЬ” сэдэвт Есүстэй уулзсан хүмүүсийн сонирхолтой түүхүүдээс өгүүлэх болно. Харин дараагийн бүлэг нь Бүрханы авралын ажлыг БҮТЭЭЛ-ээс ЗАГАЛМАЙ хүртэл өгүүлэх түүх юм.