3 ИОХАН

Иоханы 3 дахь захидал нь “ахлагчаас” чуулганы удирдагч Гаид ханджээ. Бичигч бээр бусад христитгэгчдэд тусалж буй түүнийг магтаж мөн Диотреф гэгчээс сэрэмжлүүлжээ.