1 ПЕТР

Бага Азийн хойд хэсгээр тархсан христитгэгчдэд хандсан энэхүү захиандаа Петр тэднийг “Бурханы сонгосон хүмүүс” гэж нэрлэжээ. Захидлын гол зорилго нь итгэлээсээ болж хавчлагад өртөн зовж яваа итгэгчдийг урамшуулах явдал байв. Үүнийг илэрхийлэхдээ бичигч бээр Есүс Христийн үхэл, амилал болон итгэгчдийг авахаар ирэх амлалтад найдах тухай сануулжээ. Түүнчлэн итгэлийг шалгах сорилт болон Есүс Христийн ирэх өдөр шагнагдана гэдэгт итгэн, зовлон шаналлыг хүлцэж, даван туулах тухай мөн бичсэн байна. Петр, уншигчдадаа хандан хүнд хэцүү үед нь урам хайрлаад зогсохгүй мөн Христэд хамаатай хүний амьдралаар явахыг ятгасан байдаг.