2 ТИМОТ

Тимотод бичсэн Паулын хоёр дахь захидлын ихэнх нь залуу хамтрагч,туслахдаа хандсан хувийн зөвлөгөөнөөс бүрдсэн ба гол сэдэв нь тэсвэр хатуужил юм. Тэрээр тулгарч байгаа зовлон эсэргүүцлийн өмнө Есүс Христийг итгэмжтэйгээр гэрчилсээр байх, зөв сургаал дор сайнмэдээ ба Хуучин гэрээг баримтлах мөн Христийг дэлгэрүүлэгч, багшийн үүргээ биеүүлэхийг Тимотод зөвлөж урамшуулжээ. Тэр тусмаа сонсогчдыг зөвхөн хөнөөдөг, сайн зүйлд эс хүргэх “мунхаг утгагүй зөрчилдөөнд” (2:23) оролцохын аюулыг анхааруулсан байна. Захидлыг бичигч эрхэм нь итгэл, тэвчээр, хайр, хатуужил, хавчлага дорх шаналалаа дурдан өөрийн амьдрал, зорилгын жишээг Тимотод сануулжээ.