ТА ГАШУУДАЖ БАЙХ ҮЕД 2

“Алив шуналаас өөрсдийгөө хамгаал, болгоомжил. Хэн нэгний амь өмч хөрөнгөнийх нь хангалуунаас хамаардаггүй...” Лук 12:15