АМАР ТАЙВНЫ ЭХ СУРВАЛЖ

ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ: “Амар тайван бол Бурханаас ирдэг бэлэг. Энэ бол бидний амьдралд үзүүлж буй Есүс Христийн үр нөлөө юм. Бид Есүс Христийг дагаж, бидний амьдралаар Есүс Христ амьдрах тэр цагт бидний амьдралд амар тайван дүүрэн бялхдаг”.

Др.Чарльз Стэнлийн Библийн хичээлээр бэлтгэн хүргэдэг ХАМТДАА нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар ийнхүү эхэлж байна. Иохан 14:27 дээр Эзэн Есүс бидэнд ийнхүү амласан байдаг. Тэрээр бидэнд, 
[27] “Амар амгаланг Би та нарт үлдээнэ. Амар амгалангаа Би та нарт өгнө. Ертөнцийн өгдгөөс өөрийг Би та нарт өгч байна. Өр зүрхээ бүү шаналга. Бүү түгшицгээ” хэмээн захисан.   
    Гэхдээ үнэнийг хэлэхэд бидний ихэнх нь айж түгшиж, санаа зовниж амьдардаг. Заримдаа Есүсийн бидэнд өгсөн тэрхүү амар тайвныг мэдэрч, тэрхүү амар тайван дотор амьдрахад хэцүү санагддаг. Тэгвэл өнөөдөр Др.Чарльз Стэнли бидэнд бидний амар тайвны эх сурвалж нь чухам юу юм бэ? гэдгийг хэлж өгөх болно.