АМАР ТАЙВНЫ ЭХ СУРВАЛЖ

ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ: “Амар тайван бол Бурханаас ирдэг бэлэг. Энэ бол бидний амьдралд үзүүлж буй Есүс Христийн үр нөлөө юм. Бид Есүс Христийг дагаж, бидний амьдралаар Есүс Христ амьдрах тэр цагт бидний амьдралд амар тайван дүүрэн бялхдаг”.