МИКА

МИКА - Нийгмийн ёс суртахуун
Ялзран буй хүний нийгмийн ёс суртахууны талаар Мика бичээд, Төгс Сүр Жавхлант нэгний цоо шинэ, зөвхөн Мессиа засагладаг тийм л нийгэм бий болохыг хэлсэн юм. Бетлехэмд мэндлэх Хүү эхлээд бидний Аврагч дараа нь тэрхүү төгс засаглалыг удирдахыг онцолжээ. Бурханы сүнслэг хаанчлалын иргэд нь бид болох талаар энд мөн өгүүлсэн байна.