ЭВЛЭРЛИЙН ҮҮД ХААЛГА

“Тэр [Христ] бидний амар тайван мөн. Тэрээр махбодоороо хоёр хэсгийг нэг болгож, бидний дундах дайсагнал болох хуваагдлын ханыг нураасан юм.” Ефес 2:14