“Миний нэрээс болж бүгд та нарыг үзэн ядах болно. Гэсэн хэдий ч та нарын толгой дахь ширхэг үс чинь ч устахгүй. Та нар өөрсдийн тэвчээрээр амиа олж авна.” Лук 21:17-19