ӨНӨӨДРИЙН АЧАА ДАРАМТААР МАРГААШИЙН НИГҮҮЛСЛИЙГ БООГДУУЛАХ ТУХАЙ

“Маргааш нь өөртөө санаа тавих тул маргаашийн төлөө санаа бүү зов. Өдөр бүрийн зүдүүр өдөртөө хангалттай.” Матай 6:34