ИЕРЕМИА

ИЕРЕМИА - Иуда цөлөгдөж бас эргэн ирсэн нь
Иуда Вавилоны цөллөгөөс 70 жилийн дараа эргэн ирнэ хэмээн эш үзүүллэгийн үгийг итгэлтэйгээр энд хэлжээ. Небухаднезерийг ирэхээс өмнө Иеремиа олзлон авагчдын гарт байсан ч ирж буй 70 жилийг хүлээхийг хэлсэн юм. Эргэж нутагтаа ирэх боловч тийм ч хурдан эргэж ирэхгүйг сануулсан байна. Тэнгэрлэг сахилга бат тэр үед хэрэгтэй байсан шиг бидэнд ч мөн хэрэгтэйг энэ номноос сурч болно.