СОЛОМОНЫ ДУУН

СОЛОМОНЫ ДУУН - гэрлэлт дэх бэлгийн харьцаа, секс
Энэхүү гэрлэлтэд байх сексийн гарын авлага болох номыг Иудейд өмнө нь 30 нас хүрээгүй хүн уншдаггүй байжээ.