СУРГААЛТ ҮГС

СУРГААЛТ ҮГС - Амьдрах ухаан
Сургаалт үгс номын 915 ишлэлд амьдралын олон талбарт хэрэгцээтэй практик зөвлөгөөг бичсэн буй. Түүнчлэн үр дүнтэй зөв амьдрахын чухалчлалыг цогцлоосон байдаг.