НЕХЕМИА

НЕХЕМИА - Шинэ хотын хана хэрмийн сэргээн босголт
Бурхан Нехемиаг Израилийн хана хэрэм, дааман хаалгануудыг 52 өдрийн хугацаанд дуусгах боломжоор хангасан тухай өгүүлдэг.