ЕЗРА

ЕЗРА - Сүмийн сэргээн босголт
Вавилоны цэргүүдээр нураагдсан Иерусалим дах сүмийг дахин босгуулахаар Бурхан Зеруббабелийг хөтөлсөн тухай энд өгүүлнэ. Түүнтэй хамт Езра ажиллаж, хүмүүсийн дунд сэргэлт авчирчээ.