САТАН БОЛОН ТҮҮНИЙ ХҮЧ ЧАДАЛ

“Тиймээс Бурханд захирагдагтун. Диаволыг эсэргүүц. Тэгвэл тэр та нараас зайлна.” Иаков 4:7