ЁС СУРТАХУУН

“ЭЗЭН ингэж айлдаж байна. ‘Замууд дээр зогсож, хар. Сайн замтай эртний жимийг асууж, түүгээр алх. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно.’ Харин тэд ‘Бид алхахгүй’ гэсэн.” Иеремиа 6:16